Blog

Ochrona danych osobowych

Zmiany w ochronie danych osobowych

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które wejdą w życie za pół roku. Od 25 maja 2018 będą one spójne dla wszystkich krajów członkowskich. Zapisy te powinny zainteresować nie tylko przedsiębiorców, ale także jednostki administracji każdej rangi, bowiem nieprzestrzeganie ich będzie wiązało się z ogromnymi sankcjami.

Co się zmieni?

Ustawa ma obowiązywać w sposób bezpośredni, co znaczy, że nie będzie wymagać krajowej implementacji. Znacząco wzmacnia ona pozycję osób fizycznych, nakładając tym samym nowe obowiązki na przedsiębiorstwa. Zmiany w przepisach ochrony danych osobowych będą istotne także dla firm komercyjnych, ponieważ postanowiono wprowadzić rozróżnienie na małe oraz większe podmioty. A warto podkreślić, że dotychczasowe regulacje odnosiły się do wszystkich jednocześnie.

Rozporządzenie odnosić się będzie nie tylko do jednostek unijnych, ale i tych spoza Unii Europejskiej. Będzie to miało miejsce w sytuacji, w której te podmioty będą oferowały dobra lub usługi obywatelom UE, a także wtedy, gdy będą one obserwowały zachowania mieszkańców Unii. W praktyce oznacza to, że do nowych zasad będą musiały dostosować się takie giganty jak Facebook, Google czy Instagram.

Nowy przepis wskazuje na to, iż podmiot będący w posiadaniu prywatnych danych musi je chronić, bez konieczności podejmowania działań w kierunku konkretnej osoby. Niektóre kroki powinny być podjęte już na etapie kreowania produktów i usług dla odbiorców. Kolejny wymóg to uruchomienie rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych, co zastąpi obowiązek zgłaszania rejestru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże do tej instytucji będzie zgłaszane naruszenie danych osobowych. W opisanych wyżej przypadkach będzie również obowiązek informowania tych, których zaistniała sytuacja dotyczy.


Jednolity Plik Kontrolny

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny zwany również JPK to zbiór danych finansowych przedsiębiorcy, w danym okresie. JPK jest generowany i wysyłany wyłącznie w wersji elektronicznej. Plik generowany jest bezpośrednio z systemu księgowego firmy. Jednolity Plik Kontrolny posiada określony układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

 

Kto składa JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. W pierwszej kolejności nowymi obowiązkami zostały objęte duże przedsiębiorstwa w lipcu 2016r., od stycznia 2017 r. małe i średnie firmy, natomiast po Nowym Roku obowiązek ten będzie spoczywał również na mikroprzedsiębiorstwach. Pozostałe struktury mają być przedstawiane na żądanie odpowiednich organów. Od stycznia 2018r. zarówno duże firmy, jak również mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przesyłania na żądanie organów podatkowych:

  • ksiąg rachunkowych (JPK_KR)
  • wyciągów bankowych(JPK_WB)
  • operacji magazynowych (JPK_MAG)
  • faktur VAT (JPK_FA)
  • podatkowej księgi przychodów (JPK_PKPiR)
  • ewidencji przychodów (JPK_EWP)

 

Struktury JPK opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów (link: http:// www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk).


Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza i weryfikująca, mająca na celu usprawnienie operacyjne firmy i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pozwala na weryfikację celów biznesowych przedsiębiorstwa, badanie i ocenę procesów, przyczyniając się tym samym do poprawy ich działania oraz osiągania przyjętych założeń. Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez doświadczonych audytorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zalety księgowego audytu wewnętrznego

Księgowy audyt wewnętrzny jest nieoceniony w monitorowaniu istotnych procesów w danej firmie. Porównanie założonych celów biznesowych z realnymi wynikami daje wyraźny obraz skuteczności systemu zarządzania i analizę efektywności podjętych działań. Praca audytora polega również na zidentyfikowaniu potencjalnego ryzyka pojawienia się niezgodności w systemie jakości, weryfikacji zgodności z wymaganiami umownymi oraz inicjowaniu działań korygujących i zapobiegawczych, ustaleniu słabych punktów. Audyt księgowy wykonywany jest za pomocą: wywiadu z przełożonymi i pracownikami, testu (analiza dokumentów źródłowych), graficznej analizy procesów oraz procedury analitycznej (porównanie bieżących informacji z poprzednim okresem).

Audyt wewnętrzny przynosi wymierne korzyści między innymi w postaci optymalizacji kosztów, weryfikacji efektywności strategii, wnikliwej ocenie wybranych segmentów firmy. Dlatego też, warto zastanowić się nad współpracą z zewnętrzną firmą specjalizującą się w usługowym prowadzeniu audytu księgowego.


Księgowość online

Zakładając działalność gospodarczą, każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż by móc w pełni zająć się osiąganiem celów biznesowych, warto zlecić prowadzenie pełnej księgowości profesjonalistom. Decydując się na usługi biura rachunkowego możemy zaoszczędzić wiele czasu. Zadaniem pracowników biura księgowego jest dbanie o to, aby przedsiębiorca prawidłowo funkcjonował w systemie podatkowym.

Warto pamiętać, iż samodzielne prowadzenie księgowości wymaga odpowiedniej wiedzy, sumienności, czasu i znajomości nieustannie zmieniających się przepisów, nowych wykładni i orzeczeń mających wpływ na sytuację prawną i rozliczenia księgowe w firmie. Dla osób, które chcą podjąć się samodzielnego prowadzenia księgowości nieoceniona jest księgowość online. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy otrzymują między innymi zdalny dostęp do programu księgowego, stały dostęp do danych finansowych firmy, możliwość samodzielnego monitoringu płatności. Warto wspomnieć, iż dane archiwizowane są na odpowiednio zabezpieczonych nośnikach usługodawcy.

Księgowość online – mobilność i oszczędność pieniędzy

Kolejną zaletą księgowości online jest również mobilność (łatwy dostęp do ważnych danych poza siedzibą biura), wygoda (niezwykle funkcjonalne programy, takie jak Comarch ERP XL, dawniej CDN XL, czy Comarch ERP Optima, posiadające wbudowane rozwiązania zapewniające automatyzację procesów biznesowych), oszczędność (księgowość online wymaga również mniejszego nakładu finansowego, dlatego też jest to rozwiązanie zazwyczaj dedykowane małym i średnim firmom).


Rodzaje podatków dochodowych

Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa. Podatki umożliwiają finansowanie państwa, stanowiąc jego główne źródło dochodu. Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem opodatkowania oraz sposobem poboru.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym. W związku z tym, podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Na osobach fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Innymi słowy, każda z tych osób zobowiązana jest do odprowadzania podatku w Polsce od wszystkich uzyskanych dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulowane jest przez dwie ustawy:
I – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
II- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą są jednostki organizacyjne, którym ustawodawstwo przyznaje osobowość prawną. Wśród tych podmiotów znajdują się między innymi: spółki kapitałowe prawa handlowego, banki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym) bez względu na rodzaj źródeł przychodów.

Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym okresie należy również uiścić podatek lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą stosowanych zaliczek za okres od początku roku.

W celu uniknięcia kar za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego lub nieodpowiednie wykazanie wysokości i źródeł dochodu, warto zlecić prowadzenie pełnej księgowości i innych usług księgowych pracownikom sprawdzonego biura rachunkowego.


Założenia systemu podatkowego

System podatkowy

Każde państwo posiada odrębną historię i tradycję. Własny język i kulturę. Jednak to co łączy niemal wszystkie kraje, to przymus płacenia podatków. Podatek to nieodpłatna, obowiązkowa i finansowa konieczność o charakterze ogólnym. Zwykle jednostronnie nakładana przez przedstawicieli państwa i samorządów terytorialnych. Niepłacenie podatków wiąże się z brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych. Podatek pełni trzy funkcje: fiskalną, regulacyjną oraz stymulacyjną. Pierwsza odpowiedzialna jest za dochody państwa. Druga za redystrybucję środków pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi a budżetem. Ostatnia opiera się na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych, jakimi zobowiązane są podmioty gospodarcze. Każde państwo wprowadza własny system podatkowy. System ten to zespół podatków, działających jednocześnie w obrębie kraju, tworzących całość prawną i ekonomiczną. Oznacza to, że system podatkowy to zbiór przepisów prawnych określających pobór finansowy nałożony na mieszkańców państwa. System umożliwia sprawowanie funkcji redystrybucyjnej. Zawdzięcza to ulgom i zwolnieniom podatkowym, odmiennym stawkom i progresywnemu opodatkowaniu dochodów.

System podatków w Polsce

Sposób działania systemu podatkowego w Polsce jest opisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z kwietnia 1997 roku. Według art. 217 wyznaczone przedmioty i podmioty mają obowiązek płacenia podatków zgodnie z określonymi stawkami i zasadami dotyczącymi ulg, umorzeń i obowiązków. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane jedynie na drodze uchwały. W polskim systemie kwestię podatków porusza także Ordynacja Podatkowa z sierpnia 1997 roku regulująca system. Aktualnie w Polsce obowiązuje 13 rodzajów podatków, z czego 10 to podatki bezpośrednie, natomiast trzy pozostałe zaliczane są do podatków pośrednich.
Podatek bezpośredni – podatek nakładany na źródło przedmiotu opodatkowania. Działa według zasady – im większy dochód, tym większy podatek.
Podatek pośredni – podatek ujawniający zdolność podatkową podatnika pośrednio, poprzez odniesienie do obrotu lub przychodu.


Facebook