Blog

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza i weryfikująca, mająca na celu usprawnienie operacyjne firmy i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pozwala na weryfikację celów biznesowych przedsiębiorstwa, badanie i ocenę procesów, przyczyniając się tym samym do poprawy ich działania oraz osiągania przyjętych założeń. Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez doświadczonych audytorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zalety księgowego audytu wewnętrznego

Księgowy audyt wewnętrzny jest nieoceniony w monitorowaniu istotnych procesów w danej firmie. Porównanie założonych celów biznesowych z realnymi wynikami daje wyraźny obraz skuteczności systemu zarządzania i analizę efektywności podjętych działań. Praca audytora polega również na zidentyfikowaniu potencjalnego ryzyka pojawienia się niezgodności w systemie jakości, weryfikacji zgodności z wymaganiami umownymi oraz inicjowaniu działań korygujących i zapobiegawczych, ustaleniu słabych punktów. Audyt księgowy wykonywany jest za pomocą: wywiadu z przełożonymi i pracownikami, testu (analiza dokumentów źródłowych), graficznej analizy procesów oraz procedury analitycznej (porównanie bieżących informacji z poprzednim okresem).

Audyt wewnętrzny przynosi wymierne korzyści między innymi w postaci optymalizacji kosztów, weryfikacji efektywności strategii, wnikliwej ocenie wybranych segmentów firmy. Dlatego też, warto zastanowić się nad współpracą z zewnętrzną firmą specjalizującą się w usługowym prowadzeniu audytu księgowego.


Księgowość online

Zakładając działalność gospodarczą, każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż by móc w pełni zająć się osiąganiem celów biznesowych, warto zlecić prowadzenie pełnej księgowości profesjonalistom. Decydując się na usługi biura rachunkowego możemy zaoszczędzić wiele czasu. Zadaniem pracowników biura księgowego jest dbanie o to, aby przedsiębiorca prawidłowo funkcjonował w systemie podatkowym.

Warto pamiętać, iż samodzielne prowadzenie księgowości wymaga odpowiedniej wiedzy, sumienności, czasu i znajomości nieustannie zmieniających się przepisów, nowych wykładni i orzeczeń mających wpływ na sytuację prawną i rozliczenia księgowe w firmie. Dla osób, które chcą podjąć się samodzielnego prowadzenia księgowości nieoceniona jest księgowość online. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy otrzymują między innymi zdalny dostęp do programu księgowego, stały dostęp do danych finansowych firmy, możliwość samodzielnego monitoringu płatności. Warto wspomnieć, iż dane archiwizowane są na odpowiednio zabezpieczonych nośnikach usługodawcy.

Księgowość online – mobilność i oszczędność pieniędzy

Kolejną zaletą księgowości online jest również mobilność (łatwy dostęp do ważnych danych poza siedzibą biura), wygoda (niezwykle funkcjonalne programy, takie jak Comarch ERP XL, dawniej CDN XL, czy Comarch ERP Optima, posiadające wbudowane rozwiązania zapewniające automatyzację procesów biznesowych), oszczędność (księgowość online wymaga również mniejszego nakładu finansowego, dlatego też jest to rozwiązanie zazwyczaj dedykowane małym i średnim firmom).


Rodzaje podatków dochodowych

Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa. Podatki umożliwiają finansowanie państwa, stanowiąc jego główne źródło dochodu. Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem opodatkowania oraz sposobem poboru.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym. W związku z tym, podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Na osobach fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Innymi słowy, każda z tych osób zobowiązana jest do odprowadzania podatku w Polsce od wszystkich uzyskanych dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulowane jest przez dwie ustawy:
I – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
II- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą są jednostki organizacyjne, którym ustawodawstwo przyznaje osobowość prawną. Wśród tych podmiotów znajdują się między innymi: spółki kapitałowe prawa handlowego, banki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym) bez względu na rodzaj źródeł przychodów.

Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym okresie należy również uiścić podatek lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą stosowanych zaliczek za okres od początku roku.

W celu uniknięcia kar za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego lub nieodpowiednie wykazanie wysokości i źródeł dochodu, warto zlecić prowadzenie pełnej księgowości i innych usług księgowych pracownikom sprawdzonego biura rachunkowego.


Założenia systemu podatkowego

System podatkowy

Każde państwo posiada odrębną historię i tradycję. Własny język i kulturę. Jednak to co łączy niemal wszystkie kraje, to przymus płacenia podatków. Podatek to nieodpłatna, obowiązkowa i finansowa konieczność o charakterze ogólnym. Zwykle jednostronnie nakładana przez przedstawicieli państwa i samorządów terytorialnych. Niepłacenie podatków wiąże się z brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych. Podatek pełni trzy funkcje: fiskalną, regulacyjną oraz stymulacyjną. Pierwsza odpowiedzialna jest za dochody państwa. Druga za redystrybucję środków pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi a budżetem. Ostatnia opiera się na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych, jakimi zobowiązane są podmioty gospodarcze. Każde państwo wprowadza własny system podatkowy. System ten to zespół podatków, działających jednocześnie w obrębie kraju, tworzących całość prawną i ekonomiczną. Oznacza to, że system podatkowy to zbiór przepisów prawnych określających pobór finansowy nałożony na mieszkańców państwa. System umożliwia sprawowanie funkcji redystrybucyjnej. Zawdzięcza to ulgom i zwolnieniom podatkowym, odmiennym stawkom i progresywnemu opodatkowaniu dochodów.

System podatków w Polsce

Sposób działania systemu podatkowego w Polsce jest opisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z kwietnia 1997 roku. Według art. 217 wyznaczone przedmioty i podmioty mają obowiązek płacenia podatków zgodnie z określonymi stawkami i zasadami dotyczącymi ulg, umorzeń i obowiązków. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane jedynie na drodze uchwały. W polskim systemie kwestię podatków porusza także Ordynacja Podatkowa z sierpnia 1997 roku regulująca system. Aktualnie w Polsce obowiązuje 13 rodzajów podatków, z czego 10 to podatki bezpośrednie, natomiast trzy pozostałe zaliczane są do podatków pośrednich.
Podatek bezpośredni – podatek nakładany na źródło przedmiotu opodatkowania. Działa według zasady – im większy dochód, tym większy podatek.
Podatek pośredni – podatek ujawniający zdolność podatkową podatnika pośrednio, poprzez odniesienie do obrotu lub przychodu.


Facebook